Skip to main content

Utredning inom specialistvården

Vid en region hade specialistvården genom politiska beslut ålagts att reducera sina kostnader. En utredning tillsattes för att identifiera åtgärder för att komma ner i kostnader vilka skulle presenteras i en handlingsplan.

Syftet med uppdraget var att analysera och kvalitetssäkra befintliga underlag för kostnadsreduceringar i samverkan med berörda verksamheter samt förvaltnings- och regionledning.

Uppdraget delades in två delar. I den inledande delen ingick att analysera handlingsplanens konkreta åtgärder med fokus på genomförandeaspekter samt de faktiska möjligheterna och konsekvenserna av att reducera kostnader i verksamheterna med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet.

I uppdragets andra del ingick att ta fram inriktningsförslag till åtgärder som baserades på framtagna underlag där åtgärder och tillkommande inriktningsförslag totalt sett motsvarar de återställningskrav som beslutats.

Uppdraget genomfördes av två specialister inom området med lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som att arbeta med lednings och styrning av komplexa sjukvårdsorganisationer.