Skip to main content

Specialistutredning inom tandvården

Vid en regionbildning hade landstinget identifierat ett behov av en oberoende utredning av tandvårdsverksamheten och dess placering i den kommande organisationen.

Utredningen samlades i en rapport som gav en extern bild av nuläget samt en bedömning av de förhållanden som råder som ett underlag för beslut om tandvårdens placering i den framtida regionorganisationen. Utredningen önskade få svar på ett antal frågeställningar som syftar till att ge kunskap inför beslut.

Utredningen baserades på ett stort antal intervjuer med nyckelpersoner inom området runt om i landet. Alla intervjuer utgick från samma frågeställningar, men med anpassning till respektive intervjutillfälle för att ge en så bred bild av nuläget som möjligt. Data inhämtades från ett flertal källor, såväl internt som externt.

Utredningen ledde till ett antal förslag till organisatorisk placering av folktandvården i den nya regionstrukturen där även olika konsekvenser belystes.

Utredningen visade även en bred omvärldsbeskrivning av tandvården i Sverige ur flera olika perspektiv samt tandvården jämfört med hälso- och sjukvården.

Uppdraget bemannades med specialister inom tandvård och Hälso- och sjukvård.