Skip to main content

Interimschef inom Medicinklinik

Uppdraget bestod av interimschefskap vid en medicinklinik omfattande hematologi och lungmedicin, hjärtmottagning, kardiologi och hjärtintensiv, endokrinologi och diabetes, neurologi och stroke, dialys och njurmottagning samt medicinmottagning.

Kliniken stod inför en akut vakans gällande verksamhetschef samt arbetsmiljöproblem vilket föranledde interimschefskapet. En handlingsplan för arbetsmiljöarbetet arbetades fram med tydliga ansvarsområden och en kontinuitet och struktur i arbetsmiljöarbetet infördes.

Chefsgruppens funktion utvecklades genom att arbeta mot gemensamma mål med enhetliga strukturer och system. Förändringar genomfördes med fokus på att få ett fungerande kvalitets- och ledningssystem, optimerade vårdflöden och patientsäkerhetsarbete.

Under uppdraget genomfördes även ett omfattande arbete med att säkerställa en god läkarbemanning inom budget

Uppdraget bemannades med en erfaren chef med bakgrund från olika medicinska områden.