Skip to main content

Handledning akutmottagning

Avdelningschefen vid akutmottagningen behövde ett starkt ledningsstöd varför Ledningsbolaget anlitats för att med en ledningserfaren person stärka ledarskapet.

Ledningsbolagets analys visade efter ett tag att tyngdpunkten på problemen gick att finna i organisatoriska, strukturella och mer övergripande ledningsmässiga förhållanden. Därför övergick fokus till åtgärder för att förbättra de grundläggande möjligheterna till en bra arbetsmiljö. Det handlingsprogram som togs fram syftade till en långsiktig förbättring.

En handlingsplan togs fram med åtgärder på gruppnivå, samt för att rekonstruera personalens insikter om vikten av gemensam värdegrund, medarbetarskap, samarbete samt grundläggande genomgångar av t ex rollfördelning chef-medarbetare, beslutsprocessen, formell/reell kompetens.

Uppdraget bemannades med en specialist och chef från sjukhusledning