Skip to main content

Förändringsledning inom kirurgisk verksamhet

En verksamhet har haft en långvarig problematik med icke fungerande ledning, Verksamheten karakteriserades av en osund organisationskultur, med konflikter mellan två verksamheter inom området samt mellan de olika delarna inom verksamheten.

Efter en initial genomlysning och efterföljande verksamhetsanalys designades ett långsiktigt

förändringsprogram. En multiprofessionell arbetsgrupp formerades som genomförde ett 1-årigt utvecklingsprojekt. Förutsättningar för den framtida verksamheten i ett 10-årsperspektiv (möjligheter, utmaningar, förutsättningar och risker) beskrevs. Programmet resulterade efter prioritering av verksamhetsledningarna, ett handlingsprogram för omställning och utveckling.

Runt detta byggs sedan ett kulturarbete, där medborgar- och patientnytta hela tiden utgör ”minsta gemensamma nämnare”. Under projektperioden har ledningen omstrukturerats och ett nytt ledningssystem är på väg att skapas.

Uppdraget bemannades med såväl specialister och chefer inom verksamhetsområdet som förändringsledare.