Skip to main content

Analys inom primärvården

Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Insiktsanalys.

Detta för att belysa verksamhetens nuläge och organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot med betoning på i vilken grad man har skapat ”den goda organisationen”. Detta för att lägga en grund för kommande förändringsarbete. Utredningen omfattade intervjuer med flera nivåer och olika perspektiv i Beställarens organisation samt återföring till såväl personalgrupp som till ledningen.

Intervjuer och analys genomfördes inom ett antal frågeorden i enlighet med Ledningsbolagets metod. I resultatet konkretiserades ett flertal aktiviteter för att kunna tas vidare till en handlingsplan så att tillträdande verksamhetschef omgående kunde starta ett förändringsarbete, vilket genom detta arbete även var förankrat i personalgruppen.

Uppdraget bemannades med specialister inom primärvård och ledarskap.