Skip to main content

Utredning inom Akutvården, vårdflödet

En hälso- och sjukvårdsledning hade tillsatt en arbetsgrupp för att analysera tänkbara orsaker till att för många patienter vårdades på akutmottagningen i väntan på inläggning.

Fortsätt läsa

Enhetschef inom Operation, Anestesi, Intensivvård

En verksamhet inom OpAnIva hade behov av en interimistisk lösning för enhetschef under en längre period, då en eventuell förändring av framtida ledningsorganisation övervägdes.

Fortsätt läsa

Utredning inom specialistvården

Vid en region hade specialistvården genom politiska beslut ålagts att reducera sina kostnader. En utredning tillsattes för att identifiera åtgärder för att komma ner i kostnader vilka skulle presenteras i en handlingsplan.

Fortsätt läsa

Handledning akutmottagning

Avdelningschefen vid akutmottagningen behövde ett starkt ledningsstöd varför Ledningsbolaget anlitats för att med en ledningserfaren person stärka ledarskapet.

Fortsätt läsa

Handledning inom primärvård

Uppdraget innebar att handleda nya chefer inom primärvården då de gick in som nya i sina respektive roller. Inledningsvis fick de nya cheferna handledning 1 gång/vecka för att successivt landa i 1 gång per månad.

Fortsätt läsa

Interimschef inom primärvård

Uppdraget innebar interimschefskap som Verksamhetschef vid en vårdcentral med ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar så att en långsiktig ledningslösning kunde identifieras och implementeras.

Fortsätt läsa

Interimschef inom Medicinklinik

Uppdraget bestod av interimschefskap vid en medicinklinik omfattande hematologi och lungmedicin, hjärtmottagning, kardiologi och hjärtintensiv, endokrinologi och diabetes, neurologi och stroke, dialys och njurmottagning samt medicinmottagning.

Fortsätt läsa

Interimschef inom anestesiverksamhet

Uppdraget innebar att vara interimschef på en anestesiklinik vilken omfattade anestesi, intensivvård, operationsverksamheterna samt smärtmottagning.

Fortsätt läsa

Specialistutredning inom tandvården

Vid en regionbildning hade landstinget identifierat ett behov av en oberoende utredning av tandvårdsverksamheten och dess placering i den kommande organisationen.

Fortsätt läsa

Analys inom primärvården

Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Insiktsanalys.

Fortsätt läsa

Strategiskt stöd inom regional struktur för ledning och styrning

Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas.

Fortsätt läsa

Förändringsledning inom kirurgisk verksamhet

En verksamhet har haft en långvarig problematik med icke fungerande ledning, Verksamheten karakteriserades av en osund organisationskultur, med konflikter mellan två verksamheter inom området samt mellan de olika delarna inom verksamheten.

Fortsätt läsa