Skip to main content

Om Ledningsbolaget

Ledningsbolaget i Skandinavien AB bildades 1998 och är specialiserade på att leverera expertstöd till Hälso- och sjukvården inom både offentliga som privata rådgivare. Genom åren har ett stort antal uppdrag genomförts med uppdrag som spänner från komplexa utredningar, stöd i förändringsarbete, chefsstöd samt interimschefsuppdrag.

Ledningsbolaget drivs sedan 2016 i ny regi och vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster, nätverk och arbetssätt.

 • Vi ökar vårdens genomförandekraft genom att stödja kvalitetsarbete och effektiviseringar
 • Ett rikstäckande nätverk ger flexibilitet och möjlighet att agera snabbt och effektivt
 • Med vårt nätverk har vi möjlighet att sätta samman ett expertteam som matchar det behov som identifierats.
 • Vi medverkar tydligt till kunskapsöverföring genom involvering av interna resurser
 • Med intervjuer och analys får vi fram fakta och kan handplocka det som behövs för att lyckas med förändringsarbetet
 • Vi arbetar snabbt och effektivt - inom 48 timmar återkopplar vi till kunden
 • I alla uppdrag säkrar vi tillgång till backofficeresurser för att kunna svara upp mot specifika eller nya situationer som uppstår i uppdraget

 

Vårt Kvalitetsarbete

Kvalitetsutveckling spelar en central roll i vår strategi och ska avspeglas både i ledningsarbetet och i den dagliga verksamheten. Ledningsbolagets ledningssystem för kvalitets är upprättad och införs i Ledningsbolaget, enligt kraven i ISO 9001:2008.

Kvalitetsledningssystemet beskriver organisationens omfattning vision, policys och mål. Vidare beskrivs vilka rutiner och metoder som organisationen har samt hur bolaget säkerställer tjänster och kvalitetsuppföljning. Manualen beskriver våra processer samt hur de samverkar.

Nedan återfinns några av de mer betydelsefulla punkterna i vår kvalitetspolicy som beskriver vad kvalitet innebär för oss:

 • Ha fullt fokus på våra kunder och deras behov för att säkerställa att våra tjänster skapar verkligt värde för att höja produktivitet, minska kostnader eller öka kvalitet i våra kunders processer.
 • Säkerställa att våra kunder är nöjda med våra utförda uppdrag. Med detta menas att minst utlovat och förväntat resultat skall levereras inom givna tidsramar till givna kostnader.
 • Fortlöpande förbättra interna och externa arbetssätt och verktyg för att säkerställa att utlovad kvalitet kan hållas och vidareutvecklas över tid.
 • Ha en god personalvård och sund företagskultur. Genom att våra medarbetare trivs med sitt arbete och mår bra skapas en stolthet som borgar för kvalitet såväl idag som imorgon.

Vi även medlemmar i SafeTrade. Medlemskapet innebär att företagets ekonomi och tillförlitlighet till lämnade uppgifter när som helst kan kontrolleras av inköpare och upphandlare inom stat, kommun och landsting.

Vårt miljöarbete

Miljöfrågorna har under de senaste åren fått en allt större betydelse vid arbetet med att utveckla företagets strategi och avspeglas både i ledningsarbetet och i den dagliga verksamheten. Riktlinjer för miljöarbetet har antagits av styrelsen för bolaget och präglas av att vi ska göra medvetna val som gynnar en hållbar utveckling inom miljöområdet. I alla uppdrag skall företagets medarbetare i samråd med och på uppdragsgivarens villkor anpassa sig till de miljökrav som finns hos uppdragsgivaren. 

Globala målen – God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Ledningsbolaget vill bidra till ett hållbart samhälle.
Att vi ska kunna leva ett gott liv, och att de som kommer efter oss också ska kunna leva ett gott liv. (Gro Harlem Brundtland, Our common future 1987 )

Därför stödjer vi organisationer som bidrar till detta genom att skänka en andel av vår affärsvolym till: