Ledningsbolaget liggande logo meny  

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt Kvalitetsarbete

Kvalitetsutveckling spelar en central roll i vår strategi och ska avspeglas både i ledningsarbetet och i den dagliga verksamheten. Ledningsbolagets ledningssystem för kvalitets är upprättad och införs i Ledningsbolaget, enligt kraven i ISO 9001:2008.

Kvalitetsledningssystemet beskriver organisationens omfattning vision, policys och mål. Vidare beskrivs vilka rutiner och metoder som organisationen har samt hur bolaget säkerställer tjänster och kvalitetsuppföljning. Manualen beskriver våra processer samt hur de samverkar.

Nedan återfinns några av de mer betydelsefulla punkterna i vår kvalitetspolicy som beskriver vad kvalitet innebär för oss:

  • Ha fullt fokus på våra kunder och deras behov för att säkerställa att våra tjänster skapar verkligt värde för att höja produktivitet, minska kostnader eller öka kvalitet i våra kunders processer.
  • Säkerställa att våra kunder är nöjda med våra utförda uppdrag. Med detta menas att minst utlovat och förväntat resultat skall levereras inom givna tidsramar till givna kostnader.
  • Fortlöpande förbättra interna och externa arbetssätt och verktyg för att säkerställa att utlovad kvalitet kan hållas och vidareutvecklas över tid.
  • Ha en god personalvård och sund företagskultur. Genom att våra medarbetare trivs med sitt arbete och mår bra skapas en stolthet som borgar för kvalitet såväl idag som imorgon.

Vi även medlemmar i SafeTrade. Medlemskapet innebär att företagets ekonomi och tillförlitlighet till lämnade uppgifter när som helst kan kontrolleras av inköpare och upphandlare inom stat, kommun och landsting.

Vårt Miljöarbete

Miljöfrågorna har under de senaste åren fått en allt större betydelse vid arbetet med att utveckla företagets strategi och avspeglas både i ledningsarbetet och i den dagliga verksamheten. Riktlinjer för miljöarbetet har antagits av styrelsen för bolaget och präglas av att vi ska göra medvetna val som gynnar en hållbar utveckling inom miljöområdet. I alla uppdrag skall företagets medarbetare i samråd med och på uppdragsgivarens villkor anpassa sig till de miljökrav som finns hos uppdragsgivaren.