Ledningsbolaget liggande logo meny  

 • Vi arbetar med styrning och ledning

 • Behöver ni snabbt få tillgång till expertkompetens inom hälso- och sjukvård?

  Har ni behov av en genomlysning eller granskning i verksamheten? Eller finns redan ett analysunderlag men det behövs genomförandekraft till verksamheten.  

  Behöver strukturen för ledning och styrning av verksamheten förändras?

  Ledningsbolaget har arbetet med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvård i över 20 år. Vi stöttar befintliga chefer i förändringsarbete eller vid behov tillhandahåller en erfaren chef som kan leda organisationen genom förändringen. 

  Vi arbetet med såväl rådgivning som förändringsledning på strategisk nivå och kan erbjuda personer eller team sammansatt med specialistkompetenser för utveckla och införa nya arbetssätt.

  Ledningsbolaget har genomfört mängder med kvalificerade uppdrag gentemot svensk hälso- och sjukvård genom åren och har stor erfarenhet och kunskap om ledning- och styrning i komplexa frågor. 

  Vi agerar snabbt för att hitta den kompetens som behövs för att sätta ihop ett expertteam som genomför kartläggning, analys och återkoppling. Vi tar fram en förankrad förändringsplan och kan vara ett stöd för att skapa genomförandekraft i verksamheten.

 • Vi erbjuder interimschefer eller stöd/handledning till chefer.

  Under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, erbjuder Ledningsbolaget erfarna chefer att leda och driva en verksamhet eller att vara ett stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens ledning, kvalitet och resultat.

  Utifrån kundens behov handplockas en eller flera personer ur Ledningsbolagets nätverk. Till uppdraget knyts vid behov ett lämpligt team med personer som kan komplettera och fungera som bollplank inom olika frågor.

  Ledningsstöd kan utformas på flera sätt.

  · Att gå in i den operativa rollen som interimschef och ta det fulla ansvaret för att leda och driva verksamheten, ofta kopplat till ett förändringsarbete.

  · Att genom systematisk handledning träna praktiska vardagsfrågor tillsammans med en erfaren chef.

  Ledningsbolagets nätverk består av ett stort antal chefer och specialister, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. I nätverket finns en bred kompetensbas inom olika specialistområden där den gemensamma nämnaren är lång ledningserfarenhet på hög organisatorisk nivå inom hälso- och sjukvård.

  Vi tillhandahåller även handledning för ledningsgrupper. 

  Läs mer

 • Inom Ledningsbolaget finns ett stort antal specialistkompetenser inom olika medicinska områden med erfarenhet av att leda och driva strategiska förändringar.

  Utredningarna kan omfatta såväl en avgränsad verksamhet som att ta ett helhetsgrepp på ledning /styrning av sjukhusorganisationer. Vi har erfarenhet av att driva strategiska förändringsarbeten och förstår den komplexitet som råder inom Hälso- och sjukvård.

  Det gör att vi dels med ett externt perspektiv och dels med en specialistkompetens kan genomföra olika typer av rådgivning, utredningar, analyser, kartläggningar för att skapa ett objektivt underlag med rekommendationer för fortsatt arbete. 

  Genom vårt starka nätverk kan vi sätta samman ett "task force team" med olika professioner och specialistkompetenser för att både vara ett stöd i svåra beslutsfrågor men även vara drivande i genomförandet.

   

  Läs mer

 • Ledningsbolaget arbetar med parallella åtgärder på flera nivåer för att förändringsarbete ska  bestå över tid.

  Analys

  Vi kartlägger nuläget, problembild och underliggande orsaker och genom analys identifierar  mönster och rotorsaker. Efter återkoppling med verksamheten utvecklas en förankrad  förändringsplan.     

  Resultatet blir ett underlag till en handlingsplan för förändringsarbetet, vilket tillsammans med verksamhet och ledning därefter utvecklas och beslutas.

  Kartläggningen sker metodiskt med hjälp av bl a intervjuer och en swot-analys för att identifiera potential och vilka förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska lyckas.

  Ledarskap

  Det operativa ledarskapet behöver vara i samklang med det övriga förändringsarbetet.  Om behov finns kan Ledningsbolaget under en period ta över det operativa ledarskapet genom en interimslösning till dess att en ny chef har rekryterats. Vi kan även erbjuda individuell handledning och stöd till befintligt ledarskap vid behov.

  Förändringsstöd

  Ledningsbolaget erbjuder förändringsstöd med verksamhets- och systemspecifik erfarenhet som stödjer verksamheten i genomförandet av förändringsplanen.  Förändringsstödets profil och sammansättning är beroende av resultatet av analysen och kan variera över tid. Stödet består oftast av både interna och externa resurser.

   

  Läs mer

Uppdrag inom anestesiverksamhet - Interimschef

Uppdraget innebar att vara interimschef på en anestesiklinik vilken omfattade anestesi, intensivvård, operationsverksamheterna samt smärtmottagning. Kliniken var underbemannad med avseende på läkare, vilket innebar att ett stort antal hyrläkare togs i anspråk. Vidare fanns ett ledningsproblem vid intensivvårdsavdelningen. Arbetsuppgifterna som interimschef under förordnandet var i huvudsak följande:

 • Löpande ledningsuppgifter för läkargruppen
 • Rekrytering av anestesiläkare tillsammans med enhet vid sjukhusledningen. 
 • Medverkan till rekrytering av ny verksamhetschef
 • Reorganisering av ledningen för intensivvårdsavdelningen
 • Medverkan för sjukhusets traumaplanering.

I uppdraget ingick löpande samverkan med berörda chefer för kirurg-, ortopedi-,

gynekologi- och medicinklinikerna samt med ledningen för akutmottagningen.

Vid avslutat uppdraget var ny verksamhetschef rekryterad och tillsatt.

Uppdraget bemannandes med specialist och chef inom Kirurgi.    

Uppdrag inom tandvården - Specialistutredning

Vid en regionbildning hade landstinget identifierat ett behov av en oberoende utredning av tandvårdsverksamheten och dess placering i den kommande organisationen.

Utredningen samlades i en rapport som gav en extern bild av nuläget samt en bedömning av de förhållanden som råder som ett underlag för beslut om tandvårdens placering i den framtida regionorganisationen. 

Utredningen önskade få svar på ett antal frågeställningar som syftar till att ge kunskap inför beslut.

Utredningen baserades på ett stort antal intervjuer med nyckelpersoner inom området runt om i landet.  Alla intervjuer utgick från samma frågeställningar, men med anpassning till respektive intervjutillfälle för att ge en så bred bild av nuläget som möjligt. Data inhämtades från ett flertal källor, såväl internt som externt.  

Utredningen ledde till ett antal förslag till organisatorisk placering av folktandvården i den nya regionstrukturen där även olika konsekvenser belystes.

Utredningen visade även en bred omvärldsbeskrivning av tandvården i Sverige ur flera olika

perspektiv samt tandvården jämfört med hälso- och sjukvården.

Uppdraget bemannandes med specialister inom tandvård och Hälso- och sjukvård.

Uppdrag inom primärvården - Analys

Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Rotorsaks- och insiktsanalys.  Detta för att belysa verksamhetens nuläge och organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot med betoning på i vilken grad man har skapat ”den goda organisationen”. Detta för att lägga en grund för kommande förändringsarbete.

Utredningen omfattade intervjuer med flera nivåer och olika perspektiv i Beställarens organisation samt återföring till såväl personalgrupp som till ledningen.

Intervjuer och analys genomfördes inom ett antal frågeorden i enlighet med Ledningsbolagets metod. I resultatet konkretiserades ett flertal aktiviteter för att kunna tas vidare till en handlingsplan så att tillträdande verksamhetschef omgående kunde starta ett förändringsarbete, vilket genom detta arbete även var förankrat i personalgruppen.

Uppdraget bemannandes med specialister inom primärvård och ledarskap.

Uppdrag inom regional struktur för ledning och styrning - strategiskt stöd

Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas. Uppdraget innefattade delaktighet i rekrytering av nya chefer (Ekonomi, IT, Hälso och Sjukvård), ledningsgruppsutveckling och strategiskt stöd till chefer. I uppdraget ingick att utreda den centrala förvaltningens struktur för ledning och styrning, ekonomi och verksamhetsplanering.

Uppdraget bemannandes med specialist inom ledning och styrning av komplexa organisationer