Ledningsbolaget liggande logo meny  

 • Vi arbetar med styrning och ledning

 • Styrning och ledning av svensk hälso- och sjukvård

  Vi arbetar med styrnings- och ledningsfrågor

  Behöver du snabbt en interimschef eller ledningsstöd till din verksamhet inom hälso- och sjukvård?

  Har ni behov av en granskning och översyn av er verksamhet? Eller har ni gjort en granskning och är i behov av någon som kan stötta eller leda ett genomförande? 

  Behöver ni skapa en bättre struktur för lednings och styrning i er verksamhet? Bättre produktionsstyrning, bättre uppföljning och bättre bemanningsstyrning?

  Ledningsbolaget har arbetet med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvården i över 20 år. Vi stöttar befintliga chefer i förändringsarbete eller vid behov tillhandahålla en erfaren chef som kan leda organisationen genom förändringen. Vi arbetet även med att utveckla och införa arbetssätt och modeller för verksamhetsstyrning samt för bemanningsstyrning och schemafrågor.

  Ledningsbolaget har genomfört över 300 uppdrag emot svensk sjukvård och har en stor erfarenhet och kunskap om ledning- och styrning av svensk sjukvård.

  Vi agerar snabbt för att hitta den chef ni söker eller sätta ihop ett team för att genomföra en analys, granskning utifrån de behov som finns i olika verksamheter. 

   

   

   

 • Program för ditt framtida ledarskap

  Annons 3

 • Ledningsstöd

  Vi erbjuder interimschefer eller stöd till chefer.

  Under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, kan Ledningsbolaget erbjuda erfarna chefer som tar den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten eller som stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens ledning, kvalitet och resultat.

  Ledningsbolagets nätverk består av ett stort antal ledare, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. I nätverket finns ett brett spektra av olika specialistområden och den gemensamma nämnaren är en lång ledningserfarenhet på hög organisatorisk nivå inom hälso- och sjukvård.

   

  Läs mer

 • Utredningar med specialistkompetens

  Inom Ledningsbolaget finns ett stort antal specialistkompetenser från olika medicinska områden. Det gör att vi dels med ett externt perspektiv och dels med en specialistkompetens kan genomföra olika typer av utredningar, analyser, kartläggningar för att skapa ett objektivt underlag med rekommendationer för fortsatt arbete.

  Utredningarna kan omfatta en avgränsad verksamhet, till exempel ”Hur ska kirurgi-avdelningen planera sitt arbete” vid ett sjukhus eller mer omfattande ”Hur ska kirurgisk verksamhet bedrivas inom en region”.

  Det kan även handla om att analyser som ”Vad blir konsekvenserna för sjukvården när en kommun byter region" eller som "Vad blev det ekonomiska utfallet och kapaciteten efter omorganisationen på sjukhuset".

   

  Läs mer

 • Förstudie inför Ledningsstöd

  Inför ett chefsuppdrag eller förändringsarbete rekommenderar vi att en förstudie genomförs. En metodisk kartläggning med hjälp av bl a intervjuer och en swot-analys för att identifiera potential och vilka förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska lyckas.

  En verksamhet styrs av mer än verksamhetsplaner och budget. Många gånger kan man skaffa sig en bild av verksamhetens mål och uppdrag, tillgängliga resurser och organisation genom olika officiella dokument. Vad som däremot styr om verksamheten har verkställighetskraft handlar om huruvida organisationen ”mår bra” eller ej, om uppdraget har kommunicerats, om man har implementerat ett kundfokus hos medarbetarna, hur verksamheten styrs och leds, hur informations- och beslutsordningar tydliggjorts och hur relationer internt och externt fungerar.  

   

  Läs mer

 • Schemaanalys

  Många organisationer ser ett stort värde av att ur sina scheman kunna få ut statistik för när över- och underkapacitet inträffar, vilka typer av kompetenser som saknas, samt vilka ”hälsorisker” och avtalsbrott som finns. Faktabaserade analyser skapar insikt om nuläget och blir ofta värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag för framtiden.

  Förutom analyser av befintligt schema kan det även handla om att göra simuleringar och beräkningar. Vi genomför även konsekvensanalyser, schematekniska såväl som kostnadskalkyler. Något som är mycket användbart i samband med specifika utredningar om t.ex. utökning av vårdplatser, delade turer, önskad sysselsättningsgrad eller andra förändringar i verksamheten.

   

  Läs mer 

 • Schemabok

  Förändringar i bemanning och schemaprocess innebär också ett förändringsarbete. Ofta ett större och mer omfattande arbete än vad verksamheten kanske först tror.
  För att börja i "rätt ände" och underlätta förändringsarbetet erbjuder vi stöd under hela resan. Från att beräkna bemanningsbehovet, skapa förutsättningar och regler, schemaläggning till den operativa bemanningsstyrningen. Allt detta samlas sedan i en schemabok.

   

  Läs mer