Skip to main content

Ledningsbolaget arbetar på flera nivåer för att förändringsarbetet ska bestå över tid

Förändringsarbete - Insiktsanalys

Analys - för att säkerställa kravbilden

Vi kartlägger nuläget, problembild och underliggande orsaker och genom analys identifierar mönster och rotorsaker. Efter återkoppling med verksamheten utvecklas en förankrad förändringsplan.

Resultatet blir ett underlag till en handlingsplan för förändringsarbetet, vilket tillsammans med verksamhet och ledning därefter utvecklas och beslutas.

Kartläggningen sker metodiskt med hjälp av bl a intervjuer och en swot-analys för att identifiera potential och vilka förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska lyckas.

Ledarskap under förändring

Det operativa ledarskapet behöver vara i samklang med det övriga förändringsarbetet. Om behov finns kan Ledningsbolaget under en period ta över det operativa ledarskapet genom en interimslösning till dess att en ny chef har rekryterats. Vi kan även erbjuda individuell handledning och stöd till befintligt ledarskap vid behov.

Förändringsstöd under genomförandet

Ledningsbolaget erbjuder förändringsstöd med verksamhets- och systemspecifik erfarenhet som stödjer verksamheten i genomförandet av förändringsplanen. Förändringsstödets profil och sammansättning är beroende av resultatet av analysen och kan variera över tid. Stödet består oftast av både interna och externa resurser.