Ledningsbolaget liggande logo meny  

Uppdrag inom tandvården - Specialistutredning

Vid en regionbildning hade landstinget identifierat ett behov av en oberoende utredning av tandvårdsverksamheten och dess placering i den kommande organisationen.

Utredningen samlades i en rapport som gav en extern bild av nuläget samt en bedömning av de förhållanden som råder som ett underlag för beslut om tandvårdens placering i den framtida regionorganisationen. 

Utredningen önskade få svar på ett antal frågeställningar som syftar till att ge kunskap inför beslut.

Utredningen baserades på ett stort antal intervjuer med nyckelpersoner inom området runt om i landet.  Alla intervjuer utgick från samma frågeställningar, men med anpassning till respektive intervjutillfälle för att ge en så bred bild av nuläget som möjligt. Data inhämtades från ett flertal källor, såväl internt som externt.  

Utredningen ledde till ett antal förslag till organisatorisk placering av folktandvården i den nya regionstrukturen där även olika konsekvenser belystes.

Utredningen visade även en bred omvärldsbeskrivning av tandvården i Sverige ur flera olika

perspektiv samt tandvården jämfört med hälso- och sjukvården.

Uppdraget bemannandes med specialister inom tandvård och Hälso- och sjukvård.

Uppdrag inom primärvården - Analys

Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Rotorsaks- och insiktsanalys.  Detta för att belysa verksamhetens nuläge och organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot med betoning på i vilken grad man har skapat ”den goda organisationen”. Detta för att lägga en grund för kommande förändringsarbete.

Utredningen omfattade intervjuer med flera nivåer och olika perspektiv i Beställarens organisation samt återföring till såväl personalgrupp som till ledningen.

Intervjuer och analys genomfördes inom ett antal frågeorden i enlighet med Ledningsbolagets metod. I resultatet konkretiserades ett flertal aktiviteter för att kunna tas vidare till en handlingsplan så att tillträdande verksamhetschef omgående kunde starta ett förändringsarbete, vilket genom detta arbete även var förankrat i personalgruppen.

Uppdraget bemannandes med specialister inom primärvård och ledarskap.

Uppdrag inom regional struktur för ledning och styrning - strategiskt stöd

Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas. Uppdraget innefattade delaktighet i rekrytering av nya chefer (Ekonomi, IT, Hälso och Sjukvård), ledningsgruppsutveckling och strategiskt stöd till chefer. I uppdraget ingick att utreda den centrala förvaltningens struktur för ledning och styrning, ekonomi och verksamhetsplanering.

Uppdraget bemannandes med specialist inom ledning och styrning av komplexa organisationer

Uppdrag inom kirurgisk verksamhet - förändringsledning

En verksamhet har haft en långvarig problematik med icke fungerande ledning,

rekryterings- och produktionsproblem. Verksamheten karakteriserades av en osund organisationskultur, med konflikter mellan två verksamheter inom området samt mellan de olika delarna inom verksamheten.

Efter en initial genomlysning och efterföljande verksamhetsanalys designades ett långsiktigt

förändringsprogram.  En multiprofessionell arbetsgrupp formerades som genomförde ett 1-årigt utvecklingsprojekt. Förutsättningar för den framtida verksamheten i ett 10-årsperspektiv (möjligheter, utmaningar, förutsättningar och risker) beskrevs. Programmet resulterade efter prioritering av verksamhetsledningarna, ett handlingsprogram för omställning och utveckling.

Runt detta byggs sedan ett kulturarbete, där medborgar- och patientnytta hela tiden utgör ”minsta gemensamma nämnare”. Under projektperioden har ledningen omstrukturerats och ett nytt ledningssystem är på väg att skapas.

Uppdraget bemannandes med såväl specialister och chefer inom verksamhetsområdet som förändringsledare.

  • 1
  • 2