Ledningsbolaget liggande logo meny  

Uppdrag inom primärvården - Analys

Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Rotorsaks- och insiktsanalys.  Detta för att belysa verksamhetens nuläge och organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot med betoning på i vilken grad man har skapat ”den goda organisationen”. Detta för att lägga en grund för kommande förändringsarbete.

Utredningen omfattade intervjuer med flera nivåer och olika perspektiv i Beställarens organisation samt återföring till såväl personalgrupp som till ledningen.

Intervjuer och analys genomfördes inom ett antal frågeorden i enlighet med Ledningsbolagets metod. I resultatet konkretiserades ett flertal aktiviteter för att kunna tas vidare till en handlingsplan så att tillträdande verksamhetschef omgående kunde starta ett förändringsarbete, vilket genom detta arbete även var förankrat i personalgruppen.

Uppdraget bemannandes med specialister inom primärvård och ledarskap.