Ledningsbolaget liggande logo meny  

Uppdrag inom akutmottagning - Handledning

Avdelningschefen vid akutmottagningen behövde ett starkt ledningsstöd varför Ledningsbolaget anlitats för att med en ledningserfaren person stärka ledarskapet. 

Ledningsbolagets analys visade efter ett tag att tyngdpunkten på problemen gick att finna i organisatoriska, strukturella och mer övergripande ledningsmässiga förhållanden.  Därför övergick fokus till åtgärder för att förbättra de grundläggande möjligheterna till en bra arbetsmiljö. Det handlingsprogram som togs fram syftade till en långsiktig förbättring.

En handlingsplan togs fram med åtgärder på gruppnivå, samt för att rekonstruera personalens insikter om vikten av gemensam värdegrund, medarbetarskap, samarbete samt grundläggande genomgångar av t ex rollfördelning chef-medarbetare, beslutsprocessen, formell/reell kompetens. 

Uppdraget bemannandes med en specialist och chef från sjukhusledning  

Uppdrag inom primärvård - Handledning

Uppdraget innebar att handleda nya chefer inom primärvården då de gick in som nya i sina respektive roller. Inledningsvis fick de nya cheferna handledning 1 gång/vecka för att successivt landa i 1 gång per månad. 

Vid handledningen tränades de praktiska vardagsfrågorna, vad uppdraget innebär, att prioritera och delegera. Eftersom handledningen är specifik per person så fanns en stor flexibilitet att styra hur tiden skulle användas. 

Områden som involvering av medarbetare, kommunikation och feedback ingick.

Uppdraget bemannandes med en specialist inom primärvård och certifierad coach

Uppdrag inom primärvård - Interimschef

Uppdraget innebar interimschefskap som Verksamhetschef vid en vårdcentral med ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar så att en långsiktig ledningslösning kunde identifieras och implementeras.

Inledande gjordes en analys för att kartlägga nuläget i verksamheten där bl a identifierades otydligt ledarskap, bristande arbetsmiljö, patientsäkerhet och miljö.

En åtgärdsplan arbetades fram och successivt genomfördes förbättringar inom flera områden med bl a en förbättrad ekonomi och arbetsmiljö som resultat. 

Efter ca 8 månader hade en ny chef rekryterats och verksamheten var redo för ett nytt ledarskap.

Uppdraget bemannandes med en specialist och chef med erfarenhet från primärvården

Uppdrag inom Medicinklinik - Interimschef

Uppdraget bestod av interimschefskap vid en medicinklinik omfattande

hematologi och lungmedicin, hjärtmottagning, kardiologi och hjärtintensiv, endokrinologi och

diabetes, neurologi och stroke, dialys och njurmottagning samt medicinmottagning.

Kliniken stod inför en akut vakans gällande verksamhetschef samt arbetsmiljöproblem vilket föranledde interimschefskapet. En handlingsplan för arbetsmiljöarbetet arbetades fram med tydliga ansvarsområden och en kontinuitet och struktur i arbetsmiljöarbetet infördes.

Chefsgruppens funktion utvecklades genom att arbeta mot gemensamma mål med enhetliga

strukturer och system. Förändringar genomfördes med fokus på att få ett fungerande kvalitets- och ledningssystem, optimerade vårdflöden och patientsäkerhetsarbete. 

Under uppdraget genomfördes även ett omfattande arbete med att säkerställa en god

läkarbemanning inom budget 

Uppdraget bemannandes med en erfaren chef med bakgrund från olika medicinska områden. 

Uppdrag inom anestesiverksamhet - Interimschef

Uppdraget innebar att vara interimschef på en anestesiklinik vilken omfattade anestesi, intensivvård, operationsverksamheterna samt smärtmottagning. Kliniken var underbemannad med avseende på läkare, vilket innebar att ett stort antal hyrläkare togs i anspråk. Vidare fanns ett ledningsproblem vid intensivvårdsavdelningen. Arbetsuppgifterna som interimschef under förordnandet var i huvudsak följande:

  • Löpande ledningsuppgifter för läkargruppen
  • Rekrytering av anestesiläkare tillsammans med enhet vid sjukhusledningen. 
  • Medverkan till rekrytering av ny verksamhetschef
  • Reorganisering av ledningen för intensivvårdsavdelningen
  • Medverkan för sjukhusets traumaplanering.

I uppdraget ingick löpande samverkan med berörda chefer för kirurg-, ortopedi-,

gynekologi- och medicinklinikerna samt med ledningen för akutmottagningen.

Vid avslutat uppdraget var ny verksamhetschef rekryterad och tillsatt.

Uppdraget bemannandes med specialist och chef inom Kirurgi.    

Fler artiklar...

  • 1
  • 2