Ledningsbolaget liggande logo meny  

Kulturanalys

Inför ett chefsuppdrag eller förändringsarbete rekommenderar vi att en förstudie genomförs. En metodisk kartläggning med hjälp av bl a intervjuer och en swot-analys för att identifiera potential och vilka förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska lyckas.

Det kan även vara ett bra verktyg i preventivt syfte - att identifiera styrkor och möjligheter, svagheter och hot så att man i tid kan sätta in åtgärder för att slippa hamna i problem som kan vara utmanande för både ekonomi, ledning och personal.

En verksamhet styrs av mer än verksamhetsplaner och budget. Många gånger kan man skaffa sig en bild av verksamhetens mål och uppdrag, tillgängliga resurser och organisation genom olika officiella dokument. Vad som däremot styr om verksamheten har verkställighetskraft handlar om huruvida organisationen ”mår bra” eller ej, om uppdraget har kommunicerats, om man har implementerat ett kundfokus hos medarbetarna, hur verksamheten styrs och leds, hur informations- och beslutsordningar tydliggjorts och hur relationer internt och externt fungerar.

Syftet med en förstudie inför Ledningsstöd är att belysa nuläget för verksamheten och organisations styrkor och svagheter, möjligheter och hot/risker med betoning på i vilken grad man skapar ”den goda organisationen” och tar hand om utvecklingsmöjligheter.

Resultatet kan användas som underlag för att ta fram en handlingsplan från vilken man kan värdera och prioritera åtgärder. Det blir tydligt vilka underliggande faktorer som påverkar organisation och verksamhet samt att en ny verksamhetschef ges möjlighet att betydligt snabbare komma till operativt läge med förändringsarbetet.

När en förstudie genomförs tas den vidare av ledaren för att genomföra föreslagna förändringar. Ledningsbolaget kan tillhandhålla en interimchef för detta och även vara med i rekrytering av ny chef samt stötta under en period.

Vi rekommenderar även att en uppföljning görs inom 12 månader för att fånga resultat och effekter av förändringsarbetet.