Ledningsbolaget liggande logo meny  

Utredningar med specialistkompetens

Utgångspunkten för våra utredningar är kundens behov och patientens väg genom vården. Syftet är att genom ständiga förbättringar säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet. Detta gör vi genom att analysera delar av verksamheten och skapa instrument för dialog med verksamheten om dess ansvar och ändamålsenlighet. Detta kan ske genom:

KULTURANALYS

Vi kan erbjuda kulturanalyser baserade på fokusgruppsintervjuer med syftet att identifiera förbättringspotential i det fortsatta utvecklingsarbetet på den aktuella vårdenheten.
I uppdraget ingår att peka på arbetssätt där alla aktörer finner och tar sin roll för att ge snabb och effektiv kundservice med överenskommen kvalitet och som därtill är ekonomiskt försvarbar och stabil. Verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter och risker (SWOT) avslutar rapporten.

VERKSAMHETSANALYS

Vi kan erbjuda olika verksamhetsanalyser såsom övergripande jämförande studier liksom analyser av flöden, organisation, bemanning, vårdprocesser, kvalitet och system. Vi kan också lämna förbättringsförslag och genom olika scenarier ge förslag på alternativa lösningar.

MEDICINSK REVISION

Vi har erfarenhet av att arbeta med uppföljning i medicinska verksamheter relaterat till uppdragets genomförande. Arbetssättet baseras systemtänkande och tar sin utgångspunkt i evidensbaserad vård och ”best practice” och med en trygg och säker vård i fokus. Uppdragen sker i nära samarbete med uppdragsgivaren.
Medicinsk revision utförs på tre olika sätt beroende på frågeställning från beställaren; systemutvärdering, journalgranskning och/eller triangelrevision.

BRANSCHUTVÄRDERING/BENCHMARKING

Vi har utvärderingsinstrument för alla delverksamheter inom hälso- och sjukvård. Utvärderingen tas fram på ett sätt så att den blir jämförbar med andra verksamheter i Sverige. Som jämförelsebas kan ett antal kliniker/enheter/vårdcentraler användas, verksamheter där vi har tillgång till kvalitetssäkrade data. Det kan vara verksamheter där vi genomfört egna utvärderingar och/eller data från nationella databaser.

KONTRAKTSSTYRNING

Vi har erfarenhet av utformning av kontraktsstyrd vård och kan erbjuda olika typer av stöd i sådana processer.
Kontraktsstyrning uttrycks ibland i termer av verksamhetsplan och budget, ibland i uppdragsdokument eller vårdkontrakt. Ett vårduppdrag kan sägas utgöra ägarnas uppfattning om vilka insatser man anser vara mest prioriterade för den befolkning man fått förtroendet att företräda och vilka ekonomiska medel som står till förfogande för detta.

BESTÄLLARREVISION

Vi har erfarenhet av att arbeta med uppföljning relaterat till fattade beslut i alla delverksamheter inom hälso- och sjukvård. Arbetet baseras på ett systemtänkande med uppdragsfokusering som röd tråd och med verksamhetens kapacitetsåtgång för ett givet uppdrag som utgångspunkt. Arbetet med beställarrevision sker i nära samarbete med uppdragsgivaren och med verksamhetens ändamålsenlighet i fokus. Verksamhetens styrkor och svagheter identifieras och allt sker med kontinuerlig riskvärdering.