Ledningsbolaget liggande logo meny  

Utredningar med specialistkompetens

Utgångspunkten för våra utredningar är kundens behov och patientens väg genom vården. Syftet är att genom ständiga förbättringar säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet. Detta gör vi genom att analysera delar av verksamheten och skapa instrument för dialog med verksamheten om dess ansvar och ändamålsenlighet. Detta kan ske genom:

KULTURANALYS

Vi kan erbjuda kulturanalyser baserade på fokusgruppsintervjuer med syftet att identifiera förbättringspotential i det fortsatta utvecklingsarbetet på den aktuella vårdenheten.
I uppdraget ingår att peka på arbetssätt där alla aktörer finner och tar sin roll för att ge snabb och effektiv kundservice med överenskommen kvalitet och som därtill är ekonomiskt försvarbar och stabil. Verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter och risker (SWOT) avslutar rapporten.

VERKSAMHETSANALYS

Vi kan erbjuda olika verksamhetsanalyser såsom övergripande jämförande studier liksom analyser av flöden, organisation, bemanning, vårdprocesser, kvalitet och system. Vi kan också lämna förbättringsförslag och genom olika scenarier ge förslag på alternativa lösningar.