Ledningsbolaget liggande logo meny  

Systematisk planering och styrning

Ett problem som flera organisationer brottas med är att det är svårt att på politisk eller övergripande nivå ha full kostnadskontoll, full koll på befintlig och prognosticerad produktion eller på sin bemanningsstyrning. En orsak är att det finns flera områden som styrs parallellt med olika modeller utan att hänga ihop (budgetstyrning, produktionsstyrning, bemanningsstyrning, kvalitetsstyrning). Ett annan orsak är att man inte på allvar brutit ner den politiska beställningen i ett  produktionsbehov och vidare i ett kapacitetsbehov och bemanningsbehov på daglig nivå. Det blir då omöjligt att skapa träffsäkra prognoser med möjlighet att skapa framförhållning och styra och utveckla verksamheten utifrån avvikelser. 

Vi erbjuder lösningar och stöd i arbetet med övergripande samordning, planering och uppföljning av verksamheter på klinik/sjukhus/landstingsnivå. Våra lösningar tar sin utgångspunkt i moderna arbetssätt och metoder inom strategisk planering och kontinuerlig huvudplanering för att styra kapacitet och resurser där vi också kan inkludera alltifrån medicinska kvalitetsaspekter till schemstyrning. Vi kallar det integrerad verksamhetsstyrning. 

Syftet med integrerad verksamhetsstyrning baserat på produktions-, kapacitets-, resursplanering, är att ge möjlighet till en optimerad styrning av verksamheten på alla organisatoriska nivåer. Det ger också ett tydligare underlag för kommunikationen mellan kund/beställare och producent/utförare om vad som förväntas i produktionsvolymer samt vilka resurser detta kommer att kräva och till vilken kostnad. Ett sådant underlag bidrar också till en än mer professionell och fruktbar budgetprocess eftersom arbetssättet ger en förkalkylerad kostnad som kan ställas mot planerade intäkter.

Våra lösningar förbättrar dialogen och tydligheten i verksamheterna för alla intressenter och leder till att:

  • säkra vården genom standardisering av processer
  • följa upp överenskomna kvalitetsmål
  • förkorta väntetider genom optimering av värdeskapande tid för patienterna
  • ge kontinuerliga underlag för optimering av kapacitet och resurser
  • möjliggöra simulering och prognostisering ända ner till den dagliga styrningen och scheman